اگرچه آیین نامه های ساختمان عدد دقیقی را برای ابعاد استاندارد پله بیان ننموده اند اما می بایست در بررسی ابعاد پله به گونه ای عمل شود که ۲ موضوع مورد توجه قرار بگیرد:

  1. ایمنی در حین بالا رفتن و پایین آمدن
  2. راحتی در حین استفاده از آن

در ابتدا لازم است به تعریف ارتفاع پله و کف پله بپردازیم.

کف پله (run): به سطحی گفته می شود که پا بر روی آن قرار می گیرد.

ارتفاع پله (rise): به فاصله ی عمودی دو کف پله ی متوالی اطلاق می شود.

در بحث ایمنی و راحتی استفاده از پله بهتر است ۲ معیار را همیشه در نظر داشته باشیم:

  1. حداقل عرض کف پله، به گونه ای که کف پا کاملا بر روی آن قرار بگیرد و در حین بلند کردن پا برای گذاشتن بر روی        پله ی بالایی مشکلی پیش نیاید.

این عدد در آیین نامه های بین المللی حداقل برابر با ۹ اینچ (۲۳ سانتی متر) در نظر گرفته شود.

  1. حداکثر ارتفاع پله، به گونه ای که عموم مردم در هر سنی برای قدم گذاشتن روی پله ی بعدی دچار مشکل نشوند.     این مقدار حداکثر باید ۸/۲۵ اینچ (۲۱ سانتی متر ) لحاظ شود.

پس از تعیین کردن عرض کف پله و ارتفاع پله بهتر است به روش زیر اندازه های مورد نظر را بررسی نمایید.

( ۲ * ارتفاع پله) + کف پله = عددی بین ۶۱ تا ۶۴ سانی متر

نکات زیر را هم در طراحی پله در نظر بگیرد:

به هیچ عنوان در هیچ بخش از ساختمان تک پله قرار ندهید،

زیرا چشم انسان قادر به دیدن آن نیست و زمین می خورد.

حداقل عرض پیشنهادی برای عرض کل دستگاه پله ۹۰ سانتی متر پیشنهاد می شود.