Blog page
jumper univesal arcitactur

معماری پرش کیهانی و غیرخطی

چارلز جنکز شخصی بود که این نظریات جدید علمی و فلسفی را وارد حوزه معماری نمود.

وی مبانی نظری معماری پرش کیهانی و غیرخطی را در سال ۱۹۹۵ در کتاب خود به نام معماری پرش کیهانی مطرح نمود، و این نظریات را وارد حوزه معماری کرد.

از نظر چارلز جنکز معماری باید معلول باشد.

معلول دیدگاه انسان از خود و از جهان پیرامون خود معماری باید معلول شرایط امروز باشد.

به عقیده جنکنز اگر در جهان سنت فرم تابع سنت و در جهان مدرن فرم تابع عملکرد بوده است.

در جهان کنونی فرم تابع دیدگاه جهانی باید باشد.

اگر میس وندرو شعار کمتر بیشتر است را در  معماری مدرن مطرح کرد،

جنکنز بر اساس نظریه پیچیدگی و به نقل از فیلیپ اندرسون شعار بیشتر متفاوت است را تکرار کرد.

اغلب معماران دهه ۸۰ سبک دیکانستراکشن که به سمت سبک فولدینگ گرایش پیدا کرده بودند،

از اواسط دهه ۹۰ میلادی، مبانی نظری معماری خود را بر اساس مباحث جدید علمی مطرح شده بنا نهادند.

معمارانی همچون پیتر آیزنمن، فرانک گهری و دنیل لیبسکیند روند پیدایش و تکامل را در طرح های معماری خود پیاده کرده اند.

در ساختمان های آنها، روند طراحی و پیدایش، مشابه همان صورتی انجام می پذیرد که در مقیاس بزرگتر یعنی کیهان اتفاق می افتد.

دانلود فایل pdf