Blog page
ارتفاع استاندارد خوب برای پله

طراحی پله به صورت حرفه ای نیاز به استاندارد هایی برای هماهنگ سازی و افزایش کیفیت طراحی می باشد . در این مقاله به برخی اصول طراحی پله برای طول و عرض و ارتفاع و … اشاره می کنیم

اصول طراحی پله به صورت استاندارد

محاسبات متعددی مربوط به ابعاد مورد نیاز برای ساخت پله ها در کتابچه قوانین ملی ساختمان وجود دارد .

مثلا در بریتانیای کبیر استاندارد های انگلیس حتما باید لحاظ شود ( میتوانید در این مورد به سند تاییدیه K مراجعه کنید ) .

گام استاندارد یک فرد بالغ در یک سطح افقی

(۱)گام استاندارد یک فرد بالغ در یک سطح افقی

برای محل های کار و کارگاه قوانین مربوط به سلامتی و ایمنی کار باید در نظر گرفته شود .

در سطح شیبدار طول گام کاهش می یابد و یک شیب مناسب را 1:8 - 1:10 در نظر می گیرند

(۲)در سطح شیبدار طول گام کاهش می یابد و یک شیب مناسب را ۱:۸ – ۱:۱۰ در نظر می گیرند

طبق استاندارد ها آلمان محل های زندگی که بیش از دو آپارتمان ندارند باید عرض پله آنها حداقل ۸۰ سانتی متر باشد .

ارتفاع پله ها باید ۱۷/۲۸ سانتی متر باشد .

ارتفاع استاندارد خوب برای یک پله نسبت ارتفاع 17 بر کف 29 می باشد و 2 برابر ارتفاع پله + یک برابر عرض پله باید برابر طول گام یعنی 62/5 سانتی متر باشد .

(۳)ارتفاع استاندارد خوب برای یک پله نسبت ارتفاع ۱۷ بر کف ۲۹ می باشد و ۲ برابر ارتفاع پله + یک برابر عرض پله باید برابر طول گام یعنی ۶۲/۵ سانتی متر باشد .

همچنین در صورتی که عرض پله نیم متر باشد باید ارتفاع ۲۱/۲۱ سانتی متر باشد .

پله های نردبانی با نرده

(۴)پله های نردبانی با نرده

اگر عرض پله یک متر باید باز هم نسبت ارتفاع ۱۷/۲۸ خواهد بود .

عرض پله ها در ساختمان های عمومی طبق بررسی مربوط به سرعت تخلیه ساختمان محاسبه می شود .

پله های معمولی 17 ارتفاع بر کف 29 کف که پاگرد آن بعد از حداکثر 18 پله در پله های ضروری می باشد اما در پله هایی که برای نمایش تشخص صاحبخانه هستند بدون پاگرد می توانیم تا حد 4 متر به بالا برویم(۵)پله های معمولی ۱۷ ارتفاع بر کف ۲۹ کف که پاگرد آن بعد از حداکثر ۱۸ پله در پله های ضروری می باشد اما در پله هایی که برای نمایش تشخص صاحبخانه هستند بدون پاگرد می توانیم تا حد ۴ متر به بالا برویم

در پلکانی که دارای اهمیت هستند تعداد کف ها حداقل ۳ و حداکثر ۱۸ عدد می باشد . تصویر (۵)

پله های بدون نرده (۶)پله های بدون نرده

طول پاگرد = گام + پله ؛

یعنی

سانتی متر ۹۲=(۶۳*۱)+۲=۱۷/۲۹

یا

۲۹+(۶۳*۲)=۱/۵۵ سانتی متر

پله هایی که به خوبی روی هم قرار گرفتند فضا را حفظ می کنند .

(۷)پله هایی که به خوبی روی هم قرار گرفتند فضا را حفظ می کنند .

ورودی در ها به سمت راه پله نباید عرض پله را محدود کند یا بپوشاند . قانون ۱۸ پله هم باید در نظر گرفته شود .

اگر تیر عرضی و تیر شیبدار در جهت پله ها قرار گرفته باشند نیاز به دستکاری پله نمی باشد (۸)اگر تیر عرضی و تیر شیبدار در جهت پله ها قرار گرفته باشند نیاز به دستکاری پله نمی باشد

برای پله هایی که جهت نمایش اعتبار یا ثروت فرد بنا شده و اهمیت حیاتی ندارند نیازی نیست حتما پاگرد رعایت شود .

ورودی پوشش داده شده با توجه به دریچه های ورود به زیر زمین نباید استفاده شوند اما طرحی که در این شکل می بینید مزایای خاص خود را داشته و امن می باشد . (۹)ورودی پوشش داده شده با توجه به دریچه های ورود به زیر زمین نباید استفاده شوند اما طرحی که در این شکل می بینید مزایای خاص خود را داشته و امن می باشد .

مارپیچی فاصله خط حرکت به قسمت داخلی 35 تا 40 سانتی متر باید باشد .

(۱۰)مارپیچی فاصله خط حرکت به قسمت داخلی ۳۵ تا ۴۰ سانتی متر باید باشد .

برای پله های مستقیم فاصله خط حرکت با نرده 55 سانت باید باشد

(۱۱)برای پله های مستقیم فاصله خط حرکت با نرده ۵۵ سانت باید باشد
پله هایی که 2 نفر از کنار هم می توانند رد شوند . (۱۲)پله هایی که ۲ نفر از کنار هم می توانند رد شوند .

عرض پله برای رد شدن 3 نفر به طور همزمان

(۱۳)عرض پله برای رد شدن ۳ نفر به طور همزمان

ارتفاع طبقات و ارتفاع پله

(۱۴)ارتفاع طبقات و ارتفاع پله

پله ها : عرض حداقل

(۱۵)پله ها : عرض حداقل

مقیاس های مربوط به عرض قابل استفاده پله

(۱۶)مقیاس های مربوط به عرض قابل استفاده پله

ارتفاع نرده ها ، ارتفاع دست و مقدار مناسب آن به صورتی از اثر نردبانی جلوگیری شود .

(۱۷) ارتفاع نرده ها ، ارتفاع دست و مقدار مناسب آن به صورتی از اثر نردبانی جلوگیری شود .