مزایا

جز پله های اکسپوز  محسوب نشده و در صورتیکه کارفرما اصرار به پله های غیر دکوراتیو دارد اجرا می شود

وزن بالا

نسبت به پله های اکسپوز وزن بیشتر و مصالح بکار رفته بیشتری نیاز است.