قابل استفاده در هر فضا و با هر ابعاد

پله های با شعاع کم و عرض کم کف پله، جایگزین مناسبی برای پله های محور مرکزی ساده هستند، مناسب برای گرفتن تکیه گاه میانی