مزایا

دید زیبا و اشغال فضای کم

مزایا

این نوع پله در انواع مختلف تک شاسی متقارن و غیر متقارن و شاسی دوبل مورد استفاده قرار میگیرد.