پله شاسی میانی

راه پله با شاسی میانی تک محور متقارن

پله فلزی