راه پله فرار u شکل

راه پله فرار u شکل

راه پله فرار u شکل پس از اجرا