پله فرار خارج از ساختمان

راه پله فرار

طراحی پله پیچ اضطراری